Kā saīsināt latīņu teicienu Post ScriptumP. S. vai P. s.?
Question
Kā saīsināt latīņu teicienu Post ScriptumP. S. vai P. s.?
Answer

Pareizs saīsinājums ir P. S.

Latviešu valodā šī piezīme vēstules beigās tradicionāli nostiprinājusies, saīsinājumā rakstot lielos burtus.

Sources
  • Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Sast. I. Andersone u. c. Rīga : Avots, 2005, 883. lpp.
  • Skujiņa, V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīga : Zvaigzne ABC, 1999, 24. lpp.
Linguistic sectors