Vai latviešu literārajā valodā ir pareizi teikt dot vārdu?
Question
Vai latviešu literārajā valodā ir pareizi teikt dot vārdu?
Answer
Latviešu valodā var lietot vārdu savienojumu dot vārdu.

Kā frazeoloģisms vārdu savienojums dot vārdu latviešu valodā lietojams vairākās nozīmēs, no kurām viena ir ‘atļauja, tiesības publiski runāt, izteikt savas domas; arī šāda runa’. Piemēram, dot (kādam) vārdu sapulcē (sanāksmē)’.
Sources
  • Latviešu valodas vārdnīca. Red. D. Guļevska, I. Rozenštrauha, D. Šnē. Rīga : Avots, 2006, 1150. lpp.