Sources
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 4. sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1980.
  • Laua, A. Latviešu literārās valodas fonētika. Rīga : Zvaigzne ABC, 1997.
  • Freimane, I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. Rīga : Zvaigzne, 1993.
  • Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 1. daļa. Atb. red. E. Sokols. Rīga : Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1959.
  • Laua, A. Latviešu literārās valodas fonētika. Rīga : Zvaigzne, 1969.
  • Pareizrakstības komisijas atzinumi par pareizrunu. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 6. laidiens. Atb. red. H. Bendiks. Rīga : Liesma, 1970, 169.–174. lpp.
  • ASV Nacionālais viesuļvētru centrs (National Hurricane Center)
  • Raģe, S. Norādījumi par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizrunu latviešu literārajā valodā. I. Igauņu valodas personvārdi. Rīga : Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1960.
  • Lielais pasaules atlants. Galv. red. J. Turlajs. Rīga : SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta”, 2008.
  • Enciklopēdiskā vārdnīca. 2. sēj. Galv. red. A. Vilks. Rīga : Latvijas Enciklopēdiju redakcija, 1991.