Sources
  • Soida, E. Vārddarināšana. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009.
  • Vasiļjeva, I. Latviešu valoda. Palīglīdzeklis mācību satura apguvei 7.–9. klašu skolēniem. Rīga : Multineo, 2007.
  • Latviešu literārās valodas morfoloģiskās sistēmas attīstība. Lokāmās vārdšķiras. K. Pokrotniece. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2002.
  • Latviešu literārās valodas morfoloģiskās sistēmas attīstība. Nelokāmās vārdšķiras. K. Pokrotniece. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2007.
  • Aldersons, J. Cilvēka anatomijas, fizioloģijas, higiēnas skaidrojošā vārdnīca. Rīga : Zvaigzne ABC, 2000.
  • Aldersons, J., Aldersone, I. Svešvalodu izteicienu vārdnīca. Rīga : Zvaigzne ABC, 2006.
  • Ansone, I., Kuhare, G., Putriņa, G. Vides zinību terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga : Jumava, 1999.
  • Ašmanis, M. Politikas terminu vārdnīca. Rīga : Zvaigzne ABC, 1999.
  • Ceplītis, L., Guļevska, D., Miķelsone, A., Porīte, T. Mūsdienu latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca. Rīga : Jumava, 1996.
  • Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. R. Grēviņa (vad.). Rīga : Zinātne, 2000.