Sources
  • Jūrniecības terminu skaidrojošā vārdnīca. Sast. G. Pavlovskis. Rīga : Latvijas Jūras akadēmija. Jūras transporta nodaļa, 2001.
  • Biznesa terminu skaidrojošā vārdnīca. Sast. M. Rurāne, M. I. Volodina. Rīga : Kamene, 2001.
  • Skangale, L. Vēsturisko jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. Rīga : RaKa, 2005.
  • Džifords, K. Pasaules ģeogrāfijas enciklopēdija. Rīga : Zvaigzne ABC, 2007.
  • Rozenbergs, J., Tropiņš, A. Izsauksmes vārdu funkcijas. Latviešu valodas kultūras jautājumi. Vārds jaunajiem filologiem. 24. laidiens. Sast. J. Rozenbergs. Rīga : Avots, 1988, 101.–109. lpp.
  • Augstkalne, R. Vērojumi un ieteikumi [dzīvīgs, dzīvīgums. Uzpūtenis. Pašuzupurēšanās. Jutīgs un jūtīgs. Bojā eja un bojāeja. Mežģines un mežģīnes. Tecīla un tecila]. Latviešu valodas kultūras jautājumi. Rakstu krājums. 3. laidiens. Atb. red. H. Bendiks. Rīga : Liesma, 1967, 71.–75. lpp.
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 71 sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1989.
  • Mūsdienu  latviešu literārās valodas gramatika. I daļa. Atb. red. E. Sokols. Rīga : Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1959.
  • Latviešu valodas vārdnīca. Red. D. Guļevska, I. Rozenštrauha, D. Šnē. Rīga : Avots, 2006.
  • Profesora Endzelīna atbildes. Rīgas Latviešu biedrības valodniecības nodaļas sēžu protokoli 1933–1942. 3., elektroniskais izdevums. P. Kļaviņa priekšv. un rādītāji. Rīga : Eraksti, 2008.