Balsstiesības, balsstiesīgs vai balstiesības, balstiesīgs?
Question
Balsstiesības, balsstiesīgs vai balstiesības, balstiesīgs?
Answer
Pareizi ir balsstiesības un balsstiesīgs – tātad rakstība ar diviem līdzskaņiem s.
Šāda rakstība norādīta arī „Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīcā”.
Valodniece A. Ahero skaidro: „Salikteņiem, kam pirmo komponentu motivē lietvārda ģenitīva locījums, vērojama šāda likumība: ja salikteņa pirmā komponenta motivētājvārds, resp., pamatvārds, ģenitīva locījumā ir vienzilbīgs, tad galotnes forma saliktenī tiek paturēta vienmēr. Šie vienzilbīgie ģenitīvi ir i-celma lietvārdi, piemēram, sirds: sirdslieta, sirdsapziņa, sirdsdarbība, sirdsdraugs; klēts: klētsdurvis, klētsaugša; pirts: pirtsslota, pirtskrāsns; cilts: ciltskoks, ciltsraksti, ciltstēvs.
Sources
  • Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. L. Ceplītis, A. Miķelsone, T. Porīte u. c. Rīga : Avots, 1995, 118. lpp.
  • Ahero, A. Salikteņu pazīmes un rakstība [fonētiskā, semantiskā, sintaktiskā, vārddarināšanas pazīme]. Latviešu valodas kultūras jautājumi. Rakstu krājums. 15. laidiens. Sast. T. Porīte. Rīga : Liesma, 1979, 170. lpp.