Kā pareizi izrunāt Monako˙Monako vai Mo˙nako?
Question
Kā pareizi izrunāt Monako˙Monako vai Mo˙nako?
Answer
Vārdā Monako iespējami divi izrunas varianti: ˙Monako (ar pirmās zilbes uzsvaru atbilstoši uzsvara lietojumam latviešu valodā) vai Mo˙nako (ar otrās zilbes uzsvaru atbilstoši uzsvara lietojumam oriģinālvalodā).

I. Freimane norāda: „Latviešu valodā pēc tradīcijas svešus īpašvārdus drīkst izrunāt ar pirmās zilbes uzsvaru neatkarīgi no uzsvara oriģinālvalodā. Ir atļauts paturēt arī oriģinālvalodas uzsvaru, tādā gadījumā šis uzsvars ir jāzina, turklāt tas jāsaglabā visos locījumos. Jāņem vērā, ka valodas lietotājam uzsvara lietošanā jābūt konsekventam – vienā un tajā pašā sarunā, lekcijā u. tml. nedrīkst izmantot atšķirīgus uzsvara atveides principus.”   Arī „Latviešu valodas pareizrunas un pareizrakstības vārdnīcā” noradīts, ka iespējami divi izrunas paralēlvarianti – pirmās zilbes uzsvars un oriģinālvalodas uzsvars.
Sources
  • Freimane, I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. Rīga : Zvaigzne, 1993, 430. lpp.
  • Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. L. Ceplītis, A. Miķelsone, T. Porīte u. c. Rīga : Avots, 1995, 921. lpp.