Kā pareizi izrunāt vārdu debesu – ar šauro vai plato patskani e?
Question
Kā pareizi izrunāt vārdu debesu – ar šauro vai plato patskani e?
Answer

Vārdu debesu var izrunāt divējādi – gan ar šauro, gan plato patskani e.

Daudzskaitļa ģenitīvā sestās deklinācijas lietvārda formā debesu izruna laika gaitā ir mainījusies. „Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatikā” ir norādīts, ka formā debesu jālieto platā skaņa (pēc pozīcijas). A. Lauas „Latviešu literārās valodas fonētikā” teikts, ka praksē šajā formā bieži tiek lietots šaurais patskanis pēc analoģijas ar pārējām locījumu formām. 1970. gadā publicētajos Pareizrakstības komisijas atzinumos par pareizrunu ir doti paralēlvarianti, tie ir fiksēti arī „Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīcā”, kā pirmo minot variantu ar platajiem patskaņiem. Tātad literārās valodas norma mūsdienās pieļauj divējādu izrunu.

Sources
  • Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 1. daļa. Atb. red. E. Sokols. Rīga : Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1959, 47. lpp.
  • Laua, A. Latviešu literārās valodas fonētika. Rīga : Zvaigzne, 1969, 113. lpp.
  • Pareizrakstības komisijas atzinumi par pareizrunu. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 6. laidiens. Atb. red. H. Bendiks. Rīga : Liesma, 1970, 171. lpp.
  • Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. L. Ceplītis, A. Miķelsone, T. Porīte u. c. Rīga : Avots, 1995, 165. lpp.