Vai pirmām kārtām un pirmkārt ir sinonīmi?
Question
Vai pirmām kārtām un pirmkārt ir sinonīmi?
Answer

Šīs leksēmas vienā no nozīmēm ir sinonīmi.

Pirmām (arī vispirmām) kārtām, arī pirmā (arī vispirmā) kārtā – ‘vispirms; arī galvenokārt’. Piemēram, P. Barisona dziesmas klausītājs pirmām kārtām uztver kā ļoti dziļu komponista domu un jūtu izpausmi .. Viena no vārda pirmkārt nozīmēm ir ‘vispirms, arī galvenokārt’. Piemēram, baznīcai pirmkārt ir jābūt dievnamam.

Sources