Pašreiz vai patreiz?
Question
Pašreiz vai patreiz?
Answer

Pareizi ir pašreiz.

Vārds patreiz nav iekļauts nevienā latviešu literārās valodas vārdnīcā. „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcā” vārds patreiz norādīts kā nevēlams: patreiz nevēl. – ‘pašreiz’. Iespējams, tā ir sava veida kontaminācija no vārdiem patlaban un pašreiz.

Sources
  • Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. L. Ceplītis, A. Miķelsone, T. Porīte u. c. Rīga : Avots, 1995, 578. lpp.
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 61 sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1986, 501. lpp.
  • Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca