Vai var būt Ekspedēšanas nodaļa?
Question
Vai var būt Ekspedēšanas nodaļa?
Answer
Latviešu valodā var lietot vārdkopu Ekspedēšanas nodaļa, tomēr ieteicamāka ir vārdkopa Sūtījumu nodaļa.

Vārds ekspedēšanas atvasināts no vārda ekspedēt. Ekspedēt (lat. expedire ‘nosūtīt’) – ‘nosūtīt pēc piederības (preci, korespondenci u. c.)’. Savukārt darbinieki, kas veic ekspedēšanu, ir ekspeditori.
Sources
  • Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Sast. I. Andersone u. c. Rīga : Avots, 2005, 119. lpp.