Pacientu skaits sasniedzis jaunu antirekordu vai jaunu rekordu?
Question
Pacientu skaits sasniedzis jaunu antirekordu vai jaunu rekordu?
Answer
Pacientu skaits sasniedzis jaunu rekordu.
 
Lietvārds antirekords darināts, svešvārdam rekords pievienojot priedēkli ar pretstata nozīmi anti-, kurš norāda uz pretstatu, nesaderīgumu vai naidīgumu. Piemēram, antibakteriāls, anticiklons, antisanitārs, antonīmi.

Apzīmējot visaugstāko skaitliskās vērtības pakāpi pacientu skaita ziņā, būtu lietojams vārds rekords, taču tā vietā lietots vārds antirekords, droši vien izsakot nozīmi ‘par nevēlamu uzskatāma lielākā vērtība, kas parasti ievērojami pārspēj pēdējo fiksēto nevēlamo lielāko vērtību’, proti, lielais saslimušo skaits ir rekordliels, un tas vērtējams negatīvi, tātad semantiski vārda antirekords nozīme ir saprotama, taču no vārddarināšanas viedokļa tas uzskatāms par nevēlamu atvasinājumu.
No loģikas un valodas skaidrības viedokļa mēs ieteiktu lietot nevis vārdu antirekords, bet gan rekords.
Sources
  • Skujiņa, V. Latīņu un grieķu cilmes vārddaļu vārdnīca. Rīga : Kamene, 1999, 15. lpp.
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 62 sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1987, 603.–604. lpp.
  • Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Sast. I. Andersone, Dz. Dāvidsone, A. Cebura. Rīga : Avots, 2019, 59., 700. lpp.