Acīmredzot, Gudrītei ir taisnība. Vai teikumā ir liekams komats?
Question
Acīmredzot, Gudrītei ir taisnība. Vai teikumā ir liekams komats?
Answer
Nē, vārds acīmredzot nav atdalāms ar komatu: Acīmredzot Gudrītei ir taisnība.
 
Valodas praksē nereti acīmredzot no pārējā teikuma atdala ar komatiem līdzīgi iespraudumiem. Tomēr Aina Blinkena minējusi, ka „ar komatiem nav atdalāmi vārdi laikam, varbūt, diemžēl, droši vien, acīmredzot, kas mūsdienu latviešu literārajā valodā ieguvuši nepārprotamu modālu nozīmi. Bet Vilnis diemžēl varēja diezgan maz. Veide jūru droši vien pazīst labāk nekā mēs visi kopā”.
Šie vārdi izsaka vērtējumu un uzskatāmi par partikulām, kuras ar komatiem no pārējā teksta nav atdalāmas.
Sources
  • Blinkena, A. Latviešu interpunkcija. Rīga : Zvaigzne ABC, 2009, 259.–260. lpp.
  • Ceplīte, B., Ceplītis, L. Latviešu valodas praktiskā gramatika. Rīga : Zvaigzne, 1991, 178. lpp.
  • Guļevska, D., Miķelsone, A., Porīte, T. Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. Latviešu valoda. Rīga : Avots, 2002, 207.–208. lpp.
Linguistic sectors