Vai latviešu valodā ir vārds nujā?
Question
Vai latviešu valodā ir vārds nujā?
Answer
Jā, nujā ir partikula ar nozīmi ‘jā gan’, ‘protams’: Nujā, laikam jādodas! 

Latviešu valodā atkarībā no konteksta iespējams lietot gan vārdu savienojumu nu jā, gan arī vārdus nuja, nujā.
Sources
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 5. sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1984, 766. lpp.
  • Paegle, Dz. Latviešu literārās valodas morfoloģija. I daļa. Rīga : Zinātne, 2003, 208.–209. lpp.
Linguistic sectors