Lūdzam šajā tikšanās piedalīties visus dalībniekus! Vai vārds tikšanās locīts pareizi?
Question
Lūdzam šajā tikšanās piedalīties visus dalībniekus! Vai vārds tikšanās locīts pareizi?
Answer
Vārdam tikšanās lokatīva formas nav, un teikums būtu pārveidojams, piemēram: Lūdzam šajā tikšanās reizē piedalīties visus dalībniekus!
 
Atgriezeniskajiem lietvārdiem ir galotne -ās. Tie atvasināti no atgriezeniskajiem darbības vārdiem, izmantojot piedēkli -šan-:
tikties – tikšanās,
smieties – smiešanās,
tuvoties – tuvošanās
.
Locīšanā atgriezeniskie lietvārdi ir defektīvi – tiem nav pilnas paradigmas: trūkst abu skaitļu datīva un lokatīva, kā arī daudzskaitļa instrumentāļa formu. Valodas praksē locījumu trūkums mēdz radīt grūtības, un nereti jāizvēlas cita veida konstrukcija:
šajā vienošanās lietotie saīsinājumi – šīs vienošanās tekstā lietotie saīsinājumi, šajā vienošanās dokumentā lietotie saīsinājumi;
Guntis ļoti gatavojās šai uzstāšanai – Guntis ļoti gatavojās šai uzstāšanās reizei, Guntis ļoti gatavojās, lai uzstātos
.

Lūk, atgriezeniskā lietvārda tikšanās locīšanas paradigma.
  Vienskaitlis Daudzskaitlis
Nominatīvs. Kas? tikšanās tikšanās
Ģenitīvs. Kā? tikšanās tikšanos
Datīvs. Kam?
Akuzatīvs. Ko? tikšanos tikšanās
Instrumentālis. Ar ko? ar tikšanos
Lokatīvs. Kur?
Vokatīvs. – tikšanās! tikšanās!
Sources
  • Kalnača, A., Lokmane, I. Latvian Grammar. Rīga : University of Latvia Press, 2021, 92. lpp.
  • Smiltniece, G. Lietvārds (substantīvs). Latviešu valodas gramatika. Atb. red. D. Nītiņa, J. Grigorjevs. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2015, 366. lpp.
  • Paegle, Dz. Latviešu literārās valodas morfoloģija. I daļa. Rīga : Zinātne, 2003, 53. lpp.