Līgumu lauž vai izbeidz?
Question
Līgumu lauž vai izbeidz?
Answer

Pareizi ir abi varianti – līgumu var gan lauzt, gan izbeigt.

Izbeigt – ‘pilnīgi pārtraukt (kādu darbību, pasākumu, stāvokli)’. Lauzt – ‘pārtraukt, likvidēt (piemēram, kādu stāvokli, darbību)’; ‘pārspēt, uzveikt’. Lauzt līgumu – ‘pārtraukt līguma saistību, noteikumu ievērošanu, izpildīšanu’. Arī LZA Terminoloģijas portālā un „Juridisko terminu vārdnīcā” norādīts, ka iespējama gan līguma izbeigšana, gan līguma laušana, arī pārtraukšana.

Sources
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 3. sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1975, 490. lpp.
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 4. sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1980, 620., 693. lpp.
  • Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm: lauzt līgumu
  • Latviešu-krievu, krievu-latviešu juridisko terminu vārdnīca. J. Vēbera redakcijā. Rīga : Rasma, 1994, 84., 111. lpp.
Linguistic sectors