Pasūtīt vai pasūtināt laikrakstu?
Question
Pasūtīt vai pasūtināt laikrakstu?
Answer

Laikrakstu var gan pasūtīt, gan pasūtināt.

Pasūtīt – ‘uzdot izgatavot (ko); uzdot atnest, atvest, atsūtīt (ko); uzdot rezervēt (piemēram, vietu); pieteikt abonementu (laikrakstiem, žurnāliem, grāmatām)’. Pasūtināt – ‘pasūtīt’. Nebūtu vēlams lietot vārdu savienojumu parakstīties uz laikrakstiem, ko patiešām var pārprast, proti, ‘uzrakstīt savu vārdu un uzvārdu uz laikraksta’.

Sources
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 61 sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1986, 479. lpp.
  • Paegle, Dz., Kušķis, J. Kā latvietis runā. Rīga : Zvaigzne ABC, 1994, 12.–13. lpp.