Kā latviešu valodā saprast frāzi lietus smīlā?
Question
Kā latviešu valodā saprast frāzi lietus smīlā?
Answer
Lietus smīlā nozīmē, ka lietus smidzina.

Smīlāt  – ‘smidzināt’.
Kā apvidvārds verbs smīlāt iekļauts vārda līt sinonīmu rindā.
Smīlājošs lietus ir sīks lietus, kas smidzina.
Sources
  • Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. E. Grīnberga, O. Kalnciems, G. Lukstiņš u. c. Rīga : Avots, 2002, 209. lpp.
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 72 sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1991, 50. lpp.