Ko nozīmē formēt?
Question
Ko nozīmē formēt?
Answer
Vārda formēt nozīmes: 1. ‘veidot (parasti organizētu cilvēku grupu)’. Piemēram, formēt karaspēka daļu. Formēt ekspedīciju; 2. ‘piešķirt formu, veidu, veidot (priekšmetu, vielu)’. Piemēram, formēt papīra masu.
Sources
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 2. sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1973, 540. lpp.
  • Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Sast. I. Andersone u. c. Rīga : Avots, 2005, 235. lpp.
Linguistic sectors