Kas ir sviķelis?
Question
Kas ir sviķelis?
Answer
Sviķelis – 'adījums, adīšanas tehnika, kurā viens virs otra atkārtoti tiek adīti viens vai vairāki valdziņi labiski un kreiliski; šādā tehnikā veidots adījums'.

Tiesa, vārds sviķelis apvidos sastopams arī ar citām nozīmēm: piemēram, Vainižu izloksnes vārdnīcā atrodama nozīme 'atšķirīgā rakstā veidota josla, vīle (zeķē)'; Mīlenbaha–Endzelīna vārdnīcā atrodama arī nozīme 'sveķains koka gabals'.
Sources
  • Endzelīns, J., Hauzenberga, E. Papildinājumi un labojumi K. Mülenbacha Latviešu valodas vārdnīcai. II sējums. Rīga : Kultūras fonds, 1934, 617. lpp.
  • Ādamsons, E., Kagaine, E. Vainižu izloksnes vārdnīca. Ņ–Ž. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2000, 382. lpp.
Linguistic sectors