Par lietotni

Ikdienā Latviešu valodas aģentūras (LVA) lingvisti elektroniski, telefoniski un klātienē atbild uz neskaitāmiem jautājumiem par valodu. Lietotne „Valodas konsultācijas: elektroniskā datubāze” izveidota kā biežāk uzdoto jautājumu un sagatavoto atbilžu krātuve.

Datubāzes mērķis ir padarīt lietotājiem ērti pieejamu datubāzes saturu: atbildes uz aktuāliem jautājumiem par latviešu valodas pareizrunu un pareizrakstību, gramatiku un leksiku, stilistiku un valodas kultūru.

Valodas konsultāciju elektroniskā datubāze paredzēta humanitāro studiju programmu studentiem, piemēram, topošajiem filologiem, tulkiem, tulkotājiem, žurnālistiem u. c., kam ātri jāatrod informācija par atsevišķiem valodas jautājumiem, tāpat arī literārajiem redaktoriem un korektoriem, latviešu valodas kā dzimtās valodas, otrās valodas un svešvalodas skolotājiem un visiem interesentiem, kuri vēlas pilnveidot valodas zināšanas un prasmes, atrast atbildes uz valodas prakses jautājumiem.

Datubāzes saturu veido:
- LVA lingvistu sniegtās atbildes uz interesentu jautājumiem (daļa no tām publicēta LVA populārzinātnisku rakstu krājumā „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi” sadaļā „Valodas konsultācijas”(tiek izdots kopš 2005. gada));
- Valsts valodas centra (VVC) Latviešu valodas ekspertu komisijas (LVEK) lēmumi un ieteikumi VVC tīmekļvietnē http://www.vvc.gov.lv (daļa no tiem publicēta arī LVA rakstu krājuma „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi” sadaļā „Valodas konsultācijas”).

Jautājumi formulēti pēc iespējas īsākā formā, un atbildes sniegtas īsi un viegli uztverami. Kur nepieciešams, pēc īsās atbildes sniegts plašāks skaidrojums, lai lietotājam sniegtu papildu informāciju. Lielākajai daļai jautājumu pievienoti avoti, kuri izmantoti atbildes sniegšanai. Tie būs noderīgi papildu uzziņai par jautājumu. Gan izmantotie, gan iespējamie papildu avoti sniegti arī atsevišķā sadaļā „Literatūras saraksts”.

Jautājumi kārtoti atbilstoši lingvistiskajām tēmām – leksika, pareizruna, pareizrakstība, pieturzīmes, stilistika utt. Viens un tas pats jautājums var piederēt pie dažādām tēmām, piemēram, jautājumu „Kā izrunāt vārdu bebrs – ar šauro vai plato paskani e” atradīsim gan tēmā „Vārdšķiras” (apakštēmā „Lietvārds”), gan tēmā „Pareizruna”.

Datubāze tiks nepārtraukti papildināta ar lingvistu atbildēm uz arvien jauniem uzdotajiem jautājumiem, jaunākajiem LVEK lēmumiem un ieteikumiem, kā arī populārzinātnisku rakstu krājuma „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi” numuru satura rādītājiem.

Lietotnes veidotāji aicina lietotājus iepazīties ar datubāzes saturu, atsvaidzināt zināšanas, kā arī atrast atbildes uz interesējošajiem jautājumiem!

Ja meklētā atbilde nav atrasta, sazinieties ar lingvistiem: konsultacija@valoda.lv.

UDK indekss un autorzīme
811.174:004.65
La 802