Literatūras saraksts
Monogrāfiski izdevumi, rokasgrāmatas, vārdnīcas
Publikācijas rakstu krājumos
Populārzinātnisku rakstu krājums „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi”