Vai frazeoloģismi kā varēdams, kā mācēdams, cik prazdams ir divdabja teicieni, kas atdalāmi ar komatiem?
Jautājums
Vai frazeoloģismi kā varēdams, kā mācēdams, cik prazdams ir divdabja teicieni, kas atdalāmi ar komatiem?
Atbilde
Šādi frazeoloģismi ir divdabja teicieni, taču komata lietojums to atdalīšanai ir fakultatīvs.

Kā norāda A. Blinkena, šādi divdabja savienojumi runā ar pauzēm parasti netiek savrupināti. „Tiem izveidojusies arī tāda īpaša stilistiski semantiska nokrāsa – tie izsaka darbības intensitātes pakāpi. Te rakstītājam ir iespēja brīvi izvēlēties, likt komatu vai ne – komata lietošana ir fakultatīva. Taču divdabim ar izskaņu -dams var būt arī izteicēja funkcija: Kur iedama, tautu meita? / Izlocīju valodiņu, kādu pati gribēdama. Tādā gadījumā šim divdabja savienojumam ir arī palīgteikuma nozīme, kas prasa komata lietošanu.”
Avoti
  • Blinkena, A. Latviešu interpunkcija. Rīga : Zvaigzne ABC, 2009, 301.–302. lpp.