Palielināta vai paaugstināta cena (attiecīgi pamazināta cena vai pazemināta cena)?
Jautājums
Palielināta vai paaugstināta cena (attiecīgi pamazināta cena vai pazemināta cena)?
Atbilde
Lai gan var lietot abas vārdkopas – gan palielināta (pamazināta), gan paaugstināta (pazemināta) cena, tomēr ieteicams ir variants paaugstināta (pazemināta) cena.

Viena no vārda palielināt nozīmēm „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcā” ir ‘panākt, ka (kas) skaitliski kļūst lielāks’.
Viena no paaugstināt nozīmēm – ‘palielināt (piemēram, kā skaitlisko vērtību)’.
Vārda pamazināt nozīme – ‘padarīt (ko) mazāku; samazināt’.
Viena no vārda pazemināt nozīmēm – ‘panākt, ka (kas) samazinās; padarīt (ko) zemāku, mazāku’. Piemēram, pazemināt inflāciju, pazemināt cenu vairākām precēm, pazemināt prasības. Lai gan teorētiski var lietot abas divdabja formas, ieteicamāka ir vārdkopa paaugstināta (pazemināta) cena, jo ir augsta/zema cena, nevis liela/maza cena.