Kā pareizi: šajā, šai vai šinī mājā ir lielas istabas?
Jautājums
Kā pareizi: šajā, šai vai šinī mājā ir lielas istabas?
Atbilde
Latviešu literārajā valodā vietniekvārdam šī lokatīvā ir paralēlformas šajā, šai un šinī. Visas formas ir pareizas.
 
Vietniekvārdiem šis, šī, tas, tā lokatīvā, šis, šī vienskaitļa ģenitīvā, kā arī sieviešu dzimtes vārdformas šī daudzskaitļa nominatīvā, datīvā un akuzatīvā raksturīgas paralēlformas.
Vienskaitlis
Locījums Vīriešu dzimte Sieviešu dzimte
N šis tas šī
Ģ šā, šī šās, šīs tās
D šim tam šai tai
A šo to šo to
I (ar) šo (ar) to (ar) šo (ar) to
L šajā, šai, šinī tajā, tai, tanī šajā, šai, šinī tajā, tai, tanī
 
Daudzskaitlis
Locījums Vīriešu dzimte Sieviešu dzimte
N šie tie šīs, šās tās
Ģ šo to šo to
D šiem tiem šīm, šām tām
A šos tos šīs, šās tās
I (ar) šiem (ar) tiem (ar) šīm, šām (ar) tām
L šajos, šais, šinīs* tajos, tais, tanīs** šajā, šais, šinīs tajās, tais, tanīs
 
*Latviešu valodas gramatikā (2013) minēta arī forma šos. Latviešu literārās valodas vārdnīcā šāds lietojums atzīts par novecojušu, citos pēdējās desmitgadēs izdotajos norādāmo vietniekvārdu locīšanas pārskatos šāda forma nav minēta.
**Latviešu valodas gramatikā (2013) minēta arī forma tos. Citos pēdējās desmitgadēs izdotajos norādāmo vietniekvārdu locīšanas pārskatos šāda forma nav minēta.
Avoti
  • Nītiņa, D. Vietniekvārds (pronomens). Latviešu valodas gramatika. Atb. red. D. Nītiņa, J. Grigorjevs. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2013, 434. lpp.
  • Guļevska, D., Miķelsone, A., Porīte, T. Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. Latviešu valoda. Rīga : Avots, 2002, 125. lpp.
  • Ceplīte, B., Ceplītis, L. Latviešu valodas praktiskā gramatika. Rīga : Zvaigzne, 1991, 62. lpp.
  • Kalnača, A. Morfoloģija. Latviešu valoda. Red. A. Veisbergs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013, 71. lpp.
  • Paegle, Dz. Latviešu literārās valodas morfoloģija. I daļa. Rīga : Zinātne, 2003, 82. lpp.