Avoti
  • Endzelīns, J. Latviešu valodas gramatika. Rīga : Latvijas Valsts izdevniecība, 1951.
  • Latviešu valodas darbības vārdu tabulas: mācību un metodiskais materiāls. Red. I. Auziņa, G. Nešpore. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2014.
  • Beitiņa, M. Mūsdienu latviešu literārās valodas sintakse. Liepāja : LiePA, 2009.
  • Ceplītis, L., Rozenbergs, J., Valdmanis, J. Latviešu valodas sintakse. Rīga : Zvaigzne, 1989.
  • Kalme, V., Smiltniece, G. Latviešu literārās valodas vārddarināšana un morfoloģija. Liepāja : LiePA, 2001.
  • Koluža, R. Palīdzi, māsiņ!. Rīga : Zvaigzne ABC, 2004.
  • Koluža, R. Kas meklē, tas atrod. Latviešu valodas rokasgrāmata 9.–12. klasei. Rīga : Lielvārds, 2007.
  • Lauze, L. Ikdienas saziņa: vienkāršs teikums latviešu sarunvalodā. Liepāja : LPA, 2004.
  • Nītiņa, D. Latviešu valodas morfoloģija. Rīga : RTU Valodu institūts, 2001.
  • Skujiņa, V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīga : Zvaigzne ABC, 2003.