Kas ir debitors?
Question
Kas ir debitors?
Answer
Debitors – ‘parādnieks (fiziska vai juridiska persona)’; ‘juridiskas vai fiziskas personas parādnieks’.
Sources
  • Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Sast. I. Andersone u. c. Rīga : Avots, 2005, 140. lpp.
  • Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. R. Grēviņa (vad.). Rīga : Zinātne, 2000, 115. lpp.