Bēta daļiņas vai bēta-daļiņas?
Question
Bēta daļiņas vai bēta-daļiņas?
Answer

Pareizs ir rakstījums bez defises – bēta daļiņas.

Bēta – šajā gadījumā ‘termina sastāvdaļa, kas norāda, ka termina nozīme saistāma ar bēta daļiņām’. Defisi lieto marku, standartu u. tml. apzīmējumos, sarežģītu ķīmisko savienojumu nosaukumos un dažos saīsinājumos, piemēram, Audi-80, N-acetil-p-fenetidīns u. tml. Defise šajā vārdu savienojumā nav nepieciešama.

Sources
  • Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Sast. I. Andersone u. c. Rīga : Avots, 2005, 103. lpp.
  • Skujiņa, V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīga : Zvaigzne ABC, 1999, 119. lpp.