Dāvinājums vai ziedojums?
Question
Dāvinājums vai ziedojums?
Answer

Abi vārdi ir pareizi, taču tiem ir nozīmes nianses.

Dāvinājums ir ‘tiesisks darījums, kurā kāds aiz devības piešķir otram bez atlīdzības kādu mantisku vērtību’.
Ziedojums ir ‘atdot (parasti materiālas vērtības, naudu) kā labā, kāda mērķa dēļ; tas (parasti materiālās vērtības, nauda), ko (kāds) atdod kā labā, kāda mērķa dēļ’.
Tātad atšķirībā no dāvinājuma ziedojums ir ar konkrētu mērķi, paredzēts konkrētam mērķim, piemēram, ziedot līdzekļus skolas celšanai.

Sources
  • Juridisko terminu vārdnīca. Sast. aut. kol. Rīga : Nordik, 1998, 56.–57. lpp.
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 8. sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1996, 623.–624. lpp.
Linguistic sectors