Ārlietu ministrija veiks demaršu pret ES lēmumu – ko nozīmē demaršs?
Question
Ārlietu ministrija veiks demaršu pret ES lēmumu – ko nozīmē demaršs?
Answer
Par demaršu politikā, diplomātijā sauc pretrīcību sakarā ar kādu notikumu.

Vārds demaršs aizgūts no franču valodas vārda démarche ar nozīmi ‘solis’. Tas nozīmē rīcību, pasākumu (diplomātijā, politikā); arī pretrīcību. Pēc formas demaršs var būt nota, memorands, paziņojums u. tml., pēc satura – protests, brīdinājums vai cita rakstura akts. Piemēram, ES īstenojusi demaršus daudzās valstīs saskaņā ar obligātajiem standartiem, kas definēti ES pamatnostādnēs par nāvessodu rīcību; ministra demaršs bija saistīts ar Ministru prezidenta lēmumu utt.
Sources
  • Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Sast. I. Andersone, Dz. Dāvidsone, A. Cebura. Rīga : Avots, 2019, 154.–155. lpp.
  • Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca: demaršs
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 2. sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1973, 304. lpp.