Kā pareizi izrunāt Grostonas iela – ar patskani o vai divskani [uo]?
Jautājums
Kā pareizi izrunāt Grostonas iela – ar patskani o vai divskani [uo]?
Atbilde
Ielas nosaukumā vārds Grostona izrunājams ar divskani [uo].

Vietvārdi Aloja [Aluoja], Grostona [Gruostuona], Madona [Maduona], Code [Cuode], Brocēni [Bruocēni], Okte [Uokte], Roja [Ruoja], Pope [Puope], Tosmare [Tuosmare] izrunājami ar divskani [uo].
Avoti
  • Laua, A. Latviešu literārās valodas fonētika. Rīga : Zvaigzne ABC, 1997, 128. lpp.
  • Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. L. Ceplītis, A. Miķelsone, T. Porīte u. c. Rīga : Avots, 1995, 881. lpp.