Kā pareizi rakstīt amerikāņu komponista Bērlina priekšvārdu: Īrvings vai Ērvings?
Jautājums
Kā pareizi rakstīt amerikāņu komponista Bērlina priekšvārdu: Īrvings vai Ērvings?
Atbilde
Komponista Bērlina priekšvārdu ieteicams rakstīt Ērvings.
Atbilstoši angļu īpašvārdu atveides noteikumiem latviešu valodā priekšvārdu var atveidot gan Ērvings, gan Īrvings, savukārt ievērojamu personu rādītājā komponista vārds atveidots Ērvings, kas liecina par zināmu un nostiprinājušos tradīciju.
Avoti
  • Ahero, A. Angļu īpašvārdu atveide latviešu valodā. Rīga : Zinātne, 2006, 141. lpp.
  • Latvijas padomju enciklopēdija. 102 sēj. Galv. red. P. Jērāns. Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988, 178. lpp.