Kā zināt, kuras sēnes ir indīgas un kuras ne vai kuras nē?
Jautājums
Kā zināt, kuras sēnes ir indīgas un kuras ne vai kuras nē?
Atbilde
Kā zināt, kuras sēnes ir indīgas un kuras ne?
 
Izteikumā ir iederīga partikula ne – tā aizstāj noliegtu izteicēju:
Noskaidrojiet, ko viesi ēd un ko ne [neēd];
Kā zināt, kuras sēnes ir indīgas un kuras ne [nav]
.

Valodas praksē nereti šādos izteikumos sastopama partikula , taču šāds lietojums ir aplams.
Partikula noliedz visu izteikumā pausto domu, un tā lietojama:
noliedzot iepriekš izteiktu pieņēmumu – Man vajadzētu iet. Nē, vēl palikšu;
atbildot noliedzoši uz vispārējo jautājumu – „Vai esi gatavs?” „, lūdzu, vēl mirkli pagaidi!”

Partikulu mēdz lietot arī lietvārda nozīmē – Viņš nemāk pateikt .
Avoti
  • Valkovska, B., Lokmane, I.  Vienkārša teikuma komunikatīvā struktūra.   Latviešu valodas gramatika. Atb. red. D. Nītiņa, J. Grigorjevs. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2013, 792. lpp.
  • Guļevska, D., Miķelsone, A., Porīte, T. Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. Latviešu valoda. Rīga : Avots, 2002, 188.–189. lpp.
  • Zilgalve, E. Ne un sintaktisko un semantisko funkciju sastatījums. RES LATVIENSES. IV. Semantika. Sintakse. Valodas kultūra. INTA FREIMANE. SCRIPTUM FESTIVUM. Kalnača, Andra, Lokmane, Ilze (sast.). Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2017, 193.–204. lpp.
  • Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca: ne
  • Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca: nē
  • Rozenbergs, J. Latviešu valodas stilistika. Rīga : Zvaigzne ABC, 1995, 217.–218. lpp.
Lingvistiskās tēmas