Vai priecīgu satraukumu rada tuvojošie vai tuvojošies svētki?
Jautājums
Vai priecīgu satraukumu rada tuvojošie vai tuvojošies svētki?
Atbilde
Priecīgu satraukumu rada tuvojošies svētki.
 
Lokāmajiem darāmās kārtas tagadnes divdabjiem (ar piedēkli -oš-, piemēram, dziedošs cīrulis, plaukstošie pumpuri, ziedošā pļava) iespējamas ne tikai formas, kas tiek veidotas no tiešajiem darbības vārdiem, kā dziedāt, plaukt, ziedēt, bet arī atgriezeniskās formas, kuras tiek veidotas no atgriezeniskajiem darbības vārdiem, kā kustēties, tuvoties. Atgriezeniskajiem divdabjiem ir t. s. nepilnās jeb defektīvās paradigmas: tiem nav nenoteikto un noteikto galotņu šķīruma, trūkst vairāku locījumu formu gan vīriešu, gan sieviešu dzimtē, turklāt vairākās formās ir vērojama formu homonīmija, proti, tās sakrīt.
 
Aplūkosim paradigmu divdabim, kas veidots no atgriezeniskā darbības vārda tuvoties:
Locījums Vienskaitlis Daudzskaitlis
vīriešu dzimte sieviešu dzimte vīriešu dzimte sieviešu dzimte
Nominatīvs. Kas? tuvojošies tuvojošās
Ģenitīvs. Kā? tuvojošās tuvojošos tuvojošos
Datīvs. Kam?
Akuzatīvs. Ko? tuvojošos tuvojošos tuvojošos tuvojošās
Instrumentālis. Ar ko? (ar) tuvojošos (ar) tuvojošos
Lokatīvs. Kur?
Vokatīvs. – tuvojošies! tuvojošās!

Valodas praksē šo divdabju lietošana reizumis sagādā grūtības trūkstošo formu dēļ, un lietojumā vērojamas kļūdas. Valodas kultūrā arī ieteikts izvairīties no pārliecīga atgriezenisko divdabju lietojuma, lai tekstu nepadarītu pārāk smagnēju.
Avoti
  • Kalnača, A. Morfoloģija. Latviešu valoda. Red. A. Veisbergs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013, 93. lpp.
  • Kalnača, A. Atgriezenisko divdabju lietojums latviešu valodā. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums. Nr. 15. Atb. red. I. Lokmane. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2020, 92.–105. lpp.