Kas vēl jāpaspēj šajā vai šijā vasarā?
Jautājums
Kas vēl jāpaspēj šajā vai šijā vasarā?
Atbilde
Kas vēl jāpaspēj šajā vasarā?
 
Valodas praksē no norādāmajiem vietniekvārdiem šis, šie, šī, šīs* reizumis tiek veidotas lokatīva formas šijā, šijās. Šādas formas sastopam arī vietumis daiļliteratūrā, piemēram, Jēkaba Janševska darbos. Latviešu literārajā valodā norādāmo vietniekvārdu lokatīva formas ir šajā, šai, šinī, šajās, šais, šinīs:
šajā vasarā, šai vasarā vai šinī vasarā;
šajos laukos, šais laukos
vai šinīs laukos;
šajās dobēs, šais dobēs
vai šinīs dobēs.

*Daina Nītiņa „Latviešu valodas gramatikā” minējusi ne tikai sieviešu dzimtes daudzskaitļa formu šīs, bet arī šās.
Avoti
  • Paegle, Dz. Latviešu literārās valodas morfoloģija. I daļa. Rīga : Zinātne, 2003, 82. lpp.
  • Kalnača, A. Morfoloģija. Latviešu valoda. Red. A. Veisbergs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013, 71. lpp.
  • Nītiņa, D. Vietniekvārds (pronomens). Latviešu valodas gramatika. Atb. red. D. Nītiņa, J. Grigorjevs. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2013, 434. lpp.
  • Kalnača, A., Lokmane, I. Latvian Grammar. Rīga : University of Latvia Press, 2021, 202. lpp.