Kā pareizi izrunāt vārdu binoklis – ar patskani o vai divskani [uo]?