Kā pareizi izrunāt vārdu mets – ar šauro vai plato patskani e?
Jautājums
Kā pareizi izrunāt vārdu mets – ar šauro vai plato patskani e?
Atbilde
Vārds mets izrunājams plato patskani e.

Mets – ‘kāda (parasti mākslas) darba sākotnējais variants; skice; zīmējums, pēc kura veido, piemēram, skatuves dekorācijas, lietišķās mākslas darbu’.
Avoti
  • Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. L. Ceplītis, A. Miķelsone, T. Porīte u. c. Rīga : Avots, 1995, 454. lpp.
  • Latviešu valodas vārdnīca. Red. D. Guļevska, I. Rozenštrauha, D. Šnē. Rīga : Avots, 2006, 644. lpp.