Kā pareizi izrunāt vārdu poras – ar patskani [o] vai divskani [uo]?
Jautājums
Kā pareizi izrunāt vārdu poras – ar patskani [o] vai divskani [uo]?
Atbilde

Vārds poras izrunājams ar garo patskani [ō].

Valodas prakse liecina, ka bieži lietotos internacionālismus latviešu valodas runātāji vairs neizjūt kā svešus vārdus un to izrunu cenšas latviskot. Šādi skaidrojama neatbilstība normai ir arī vārda poras izrunā.

„Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīcā” akceptētā norma ir garais patskanis [ō]: poras.

Avoti
  • Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. L. Ceplītis, A. Miķelsone, T. Porīte u. c. Rīga : Avots, 1995, 628. lpp.