Kā pareizi izrunāt vārdu sporas – ar patskani [o] vai divskani [uo]?
Jautājums
Kā pareizi izrunāt vārdu sporas – ar patskani [o] vai divskani [uo]?
Atbilde

Vārds sporas izrunājams ar garo patskani [ō].

Valodas prakse liecina, ka bieži lietotos internacionālismus latviešu valodas runātāji vairs neizjūt kā svešus vārdus un to izrunu cenšas latviskot. Šādi skaidrojama neatbilstība normai ir arī vārda sporas izrunā. „Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīcā” akceptētā norma ir garais patskanis [ō]: sporas.  

Avoti
  • Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. L. Ceplītis, A. Miķelsone, T. Porīte u. c. Rīga : Avots, 1995, 756. lpp.