Uzputenis vai uzpūtenis?
Jautājums
Uzputenis vai uzpūtenis?
Atbilde

Pareizi ir abi varianti. Uzputenis un uzpūtenis ir paralēlformas.

Abas formas (ar īsu patskani u un garu patskani ū) fiksētas jau „Latviešu literārās valodas vārdnīcā”, taču „Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīcā” putots saldais ēdiens saukts tikai par uzputeni. „Latviešu valodas vārdnīcā” saldais putotais ēdiens saukts tikai par uzpūteni. Tādējādi, pamatojoties uz vārdnīcu materiāliem, patlaban spēkā ir abas formas: normatīvajā pareizrakstības vārdnīcā ar īsu u (tā ir normatīva, taču vecāka!), savukārt jaunākajā – ar garo ū. Arī Latviešu valodas ekspertu komisija 2013. gadā vārdus uzpūtenis un uzputenis ir atzinusi par paralēlformām. Šim saldēdienam ir arī cits nosaukums debesmanna.

Avoti
  • VVC LVEK 13.11.2013. sēdes protokola Nr. 31 2 §.
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 8. sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1996, 178. lpp.
  • Ceplītis, L., Guļevska, D., Miķelsone, A., Porīte, T. Mūsdienu latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca. Rīga : Jumava, 1996, 829. lpp.
  • Latviešu valodas vārdnīca. Red. D. Guļevska, I. Rozenštrauha, D. Šnē. Rīga : Avots, 2006, 1133. lpp.