Kā labāk: ierobežojumi atceļas vai ierobežojumi tiek atcelti?
Jautājums
Kā labāk: ierobežojumi atceļas vai ierobežojumi tiek atcelti?
Atbilde
Labāk teikt: ierobežojumi tiek atcelti vai ierobežojumus atceļ.
 
Latviešu valodā ir tiešie darbības vārdi, kā atcelt, dejot, minēt, un atgriezeniskie (jeb refleksīvie) darbības vārdi, kā celties, izdejoties, atminēties.

Sastopami atgriezeniskie darbības vārdi ciešamās kārtas funkcijā, tostarp arī neliterāri kalkēti atgriezeniskie darbības vārdi. Šāds lietojums koptā latviešu valodā nebūtu vēlams:
plāns izpildās, māja pārdodas, ierobežojumi atceļas.
To vietā būtu lietojami tiešie darbības vārdi ciešamās kārtas formās:
plāns tiek izpildīts, māja tiek pārdota, ierobežojumi tiek atcelti.
Reizēm kontekstā iederīga arī tiešo darbības vārdu darāmās kārtas 3. personas forma:
plānu izpilda, māju pārdod, ierobežojumus atceļ.
Avoti
  • Freimane, I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. Rīga : Zvaigzne, 1993, 207.–208. lpp.
  • Kalnača, A. Darbības vārds (verbs). Latviešu valodas gramatika. Atb. red. D. Nītiņa, J. Grigorjevs. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2015, 515. lpp.
  • Paegle, Dz. Latviešu literārās valodas morfoloģija. I daļa. Rīga : Zinātne, 2003, 129.–130. lpp.
  • Kalnača, A. Morfoloģija. Latviešu valoda. Red. A. Veisbergs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013, 90. lpp.
  • Ceplīte, B., Ceplītis, L. Latviešu valodas praktiskā gramatika. Rīga : Zvaigzne, 1991, 67. lpp.