Kā pareizi izrunāt svešvārdu klons – ar garo patskani [ō] vai divskani [uo]?
Jautājums
Kā pareizi izrunāt svešvārdu klons – ar garo patskani [ō] vai divskani [uo]?
Atbilde

Svešvārds klons izrunājams ar garo patskani [ō].

Bioloģijas terminu klons ar nozīmi ‘vienas šūnas vai organisma pēcnācējs, kas radies bezdzimumvairošanās ceļā’ latviešu valodā nereti izrunā tāpat kā latviskas cilmes vārdu klons [kluons] ‘grīda’, turpretī atvasinājumus klonēt un klonēšana izrunā ar garo patskani [ō]. „Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīcā” fiksētā literārās valodas norma internacionālisma klons izrunā ir garais patskanis [ō].

Avoti
  • Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. L. Ceplītis, A. Miķelsone, T. Porīte u. c. Rīga : Avots, 1995, 366. lpp.