Maģistratūra vai maģistrantūra?
Jautājums
Maģistratūra vai maģistrantūra?
Atbilde

Abi vārdi ir pareizi, taču tiem ir atšķirīga nozīme.

Maģistrantūra – ‘maģistru gatavošanas sistēma augstskolās; studiju posms, kas nepieciešams maģistra akadēmiskā grāda iegūšanai’ (pēc analoģijas ar doktorantūru). Maģistratūra – 1. ‘tiesas iestāžu amatpersonu kopums’; 2. vēst. ‘augstākie valsts amati Senajā Romā’.

Avoti
  • Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Sast. I. Andersone u. c. Rīga : Avots, 2005, 441., 442. lpp.