Kā pareizi izrunāt vārdu spēlfilma – ar šauro vai plato patskani ē?
Jautājums
Kā pareizi izrunāt vārdu spēlfilma – ar šauro vai plato patskani ē?
Atbilde

Saliktenis spēlfilma izrunājams ar šauro patskani ē.

Nepozicionālie nosacījumi paredz, ka „salikteņu pirmā daļa runājama tāpat kā attiecīgais vārds ārpus salikteņa, piemēram, sētsvidus [sê̦cvidus], vecpilsēta [vȩcpilsēta], sendienas [sȩndienas], degbumba [dȩgbumba], bērzlape [bê̦rzlape], mērvienība [mê̦rvienība], Zemgale [Zȩmgale], Vecpiebalga [Vȩcpiebalga], Ventspils [Vȩncpils].

Avoti
  • Strautiņa, V., Šulce, Dz. Latviešu valodas pareizruna un pareizrakstība. Rīga : RaKa, 2009, 33. lpp.